MENÜ

MAGYAR KRÓNIKA

Ne lopj! A kormány nem szereti a konkurrenciát.


You are here: Home » Paletta » Üzenetek egy falusi romkocsmából

Üzenetek egy falusi romkocsmából

2013 OKTÓBER 15 10:35 DE.21 COMMENTS

Há’ tisztülette üdvözűjjük a nípeket.

De mindenkitám, a jobbszísőket, balszísőket, centereket, bekkeket, de még a kupásokatis, továbája zolv-elv-bűn, meg cellatársakatis, eggyarántossan. A gyelentkezísem ezútta hivatalloss, mer köszérdekkű bejelentéset akarok tenni. Örömme tudatom mindenkive, hogy Pártott alapítottunk. Asz lett a neve, hogy Balfácánok Pártya!

Egyrézbű azér, mer teccett a nív, másrézbű meg azér, mert a mútkor a hurokkafogott fácánybú készűtt sűttikot mindenkineka megölígedésire szógáták fő.
Szal, hogy nevigyem melákutakraja törtínís folyamattyát, emondom a línyegetis.

Csinyátunk minkis alaptörvínyt a Pártnak. Elősször tizenkettőt akartunk, deja tanittóur aszonta, hogy ojanmá van, há valami unártó doxát köll, mer most aza divatt, mega similabdaszem.
Megasztánn esztet jóllehet rövidíttenyiis, hogyaszongya, Balfac. Külföldijülmeg mindennik váltószatba jóhangzássu, mind Linksfac, Leftfac, Izquierdafac, (esztetet mégrövidebben eccerüjen izgifacnakis lehet mondanyi,)
Á gauchefac, esetleg оставилfac. Szal, gondútunkmi minderre, mer itten csupa okos ember isszaja pálinkát. Ehun e!

The Village Pub

The Village Pub

1. A korcsmárosnak mindig igaza vann. (nemcsak azér, mer űaggya a pájinkát a megbeszílísekhő, hanem azéris, meg igenerős ember. Tavalyis bucsukor, amikoris a zesőkaszásitten emberkenni kezdett oszteggy petrencerudda hadonászott hozzá, háta korcsmáros ugyvágtaki innend, hogy a petrencerudis háromdarabbratört.)

2. Főlépünk mindenféle alkoholellenes megnyilásokka szembe! ( Mer mindenki annyit iszik amennyi jólesikk, vagyamennyire tellik nekíjje, há nehogymá korlátozzák, megasztánn amibű legvárt lehet főznyi, abbú pájinkát iss!!)

3. Kijállunk a falunk máltakult orális elismertségijér. (Merminkitt télleg máltásokk vagyunk. Van itten, Nímet, Oláh, Tóth, Orossz, de még Cigányiss, a Cigányjóska, igyasztánn jogga harculunk mindenér, mer mostann ezisdivat.Próbátuk valahogyann bevennyi asztis, hogy a fülkébe legyenn a harc, deja korcsmáros lesavaszta, mer nemakar mindenhétenn buditjavíttatnyi, igyasztáncsak vérbálossann harculászunk.)

4. (Tulajdonkíppen minden fontossat mekhatárosztunk a zesőháromba, demivehogya kántor kijelentette, hogy bár három a magyar igasság, de eggya rájadás, há csinyátunk egy negyedikk, összefonott töménytis):
4/a. A sör nem alkoholl. (Téllegnem. Cafkasokatköll vedenyi belülle, hogy áttessena zember a zaszta másik ódalára, meg drágajis, hát meksavaztuk.)
4/b. A zasszony nem nímber.(Efogattuk, hogy aki mostantú nímberezik, asztat pofáncsaptyuk eggy részcsappa, ami etty nehész fémtárty!!)
4/c. A medve nemjátík.( Téllegnem. A Csukatóni lehetne rája tanu, de evesztette a futóversenyet a medvíve, ígyasztán ha élne se lenne megbiszható tanu, mer efogúttság esete forogna fönn.)

Hogya zalapállásbú megesett magyari öntudatunkat eszügybenn tejjes eggyetírtísbe, nemzettestileg meghosztuk, elosztottuka cimereketiss.

A plábánosur letta Párt elnöke. Azé szavazott ürá mindenikünk, mer igenszípen beszíll, aszt legtöbbször a feltse ércsük. Mive ez a többi pártnáis igyvan, mise akartunkk lemarannyi. (tervbevót azis, még a tiszenkétpontos ekíbzelísné, hogy a zeggyik gyelszó allegyenn, hogy Harc és Mise, mer köll a harc, hogy mise maraggyunk le pajtás, de a plébánosur aszonta, hogya misére mindenki gyün, osztha ottának neki harcúnyi, akkora Zegyhászi hivattal beszárgya a templomott, ümeg nemtuggya máshun ugyanezenn a hűmírsekletten tartanyija miseborot, amibű kíszleteket halmozott fő. Meg azéris, mer mindenkive igenn udvarijass, meg eníző. Mútkoris, mikor a Csukatónit temettík, agyuondícsírte a temetísen, pedig a zegísz falu tutta, hogy anná nagyobb trógerot a főd legföllebb Csút környíkin horduzott a hátánn.

Szal dipprománciábul is kiválló. (Esz valami külfődi kifejezzés. Valami ollasmit jelent, hogy a zember nemvággya mingyá pofánn aszt, aki megitta a pálinkájját a zasztaná, hanem előtte rugdossais e kicsinyt, hogy legyen ideje főkészűnyi a pofonra.)

A tanittójur letta titkár. nemcsak azér, mer a hejessirássa kiválló hanem azéris, mer sokat alszik a könnytárba, aszt lektöbbszöra nagymagyar törtínelemkönnyet teszi a fejealá, amibe ottvan a Zaranybula, a Szent, csáléravisett Korána, Wérberci törvínyeji, mega világgháboruk, de mektaláható benne aszis. amokó a Ferencjóska mega kosutlajos összevesztek cudarú. (Amikor fáj a nyaka, akkó a Prosti fiju esete tót Palivel cimezetüt teszi a fejealá, meraz nemojan magas.)

A kántorot csak lóti-futiva bisztuk meg, mer bekbiszhatatlan. de télleg. Há mijen ember asz aki akkoris ínekül, ha nincsen jókedve? Igasz, kikötöttük hotyha hászhozhozza a pálinkát, akkor a korcsmáros lepöcsítüli a züveget, mer esz kípes, aszt megissza a felit mijelőtt ideír. Na, szóva ezér.

A korcsmáros lett a Párt kasszása. Aszlett a dúga, hogya pártagok befizetísejit malterizéjje.(eszt lehet meginnemjól irtam, mer eszis valami külföldi marhaság, viszontdemegám a kömüves aszonta, hogy eccerüjen csak a szeszrú van szó, hát énismekszavasztam.

A legnagyobb megtisztűtetis meg nekem jutott.

Éllettema sóvivő. Aszonták, hogy má akár kéccer kétdeci fédeci utánnis kípes vagyok a Sálmecci lejányt rendessen kicsufúnyi, amit peniglenn még hét-nyóc jóbeszídü gyerek se nagyonn tud!
büszkejis vagyok magamra. ( Igasz, a Feketeirmát sokkajobban kitom csufúnyi, de asz nemszokott kiflitennyi, csak zsömlét.)

Szal mostantúmajd minkis nyil átkozunk, ehatárolódássilagiss, meg jóváhagyássilagiss.

mer minkis ellenzík vagyunk. Ellenszéke a kurmánynak, ellenszéke az ellenszéknek, deméga zellenszék ellenszékínek is az ellenzíke vagyunk! Mink, nemzettudattú árvalányhajbaborúttan! (Néha a zasztara is, dejazt a korcsmáros nemszereti, aszt inkább fülütettyük egymást, vahu hozzácsipeszűjjük a szégtámláhó.)

Megyunk maj segíttenijis a rászorúttakonn. edöntöttük, hogya tavassza mekkapájjuk a zözvegy Kutassiné krumplifőggyit. Jóvan, nemmondom hogyeggy Morvaju kristánka, de szódáva még emegy. Ollan heleskekis bögyös-faros.

Plébánosurt nemvisszük, mer eccer kiváncsiságbú együtt kapányi, aszt mire íszrevettük, má másfésor kukoricát kikapát a fődbű.
szóva drága szesztezsvírek, ezeka hirekk.

Majd mostantú gyelentkezek mindenfíle matyarászatokka, hogy ne kavaroggyatok e a poliátokok haszugságalyiba, meghoty kialakíccsunkeggy korcsmákat látogattó,nemzettestbűeredő, igazmagyar, pájinkaivó összefogásott, mer minkszerintünk méltánytalanú evagyunk nyomva, mind kissebbsíg.

Hajrá alkoholistákk, hajrá korcsmatőttelíkek, hajrá hamvaskík szilvapálesz!!

Thomas Gravely, aka Falusi, a Balfácánok Pártjának sóvivőjje
Kelt ma korábban a szokásossná, mer a tikokmá nagyonn lármásztak)You are here: Home » Paletta » Üzenetek egy falusi romkocsmából

Megjelent: Kanadai Magyar Hirlap  2013 október  15

 

 


 

 

Asztali nézet